آموزشگاه کاوش به عنوان یکی از تخصصی ترین مراکز آموزشی هارد موبایل  در سبزوار قادر است تا با پرورش نیروی های متخصص در بخش هارد موبایل به کارآفرینی این افراد کمک نماید.

مشکل هارد یکی از مشکلت رایج گوشی های جدید می باشد و گوشی های زیادی از ناحیه ی هارد یا EMMC به مشکل میخورند. آموزش تعویض و پروگرم هارد یکی از دوره های تخصصی است که در آموزش تعمیرات موبایل مرکز تعمیرات 118 به ظور کامل و اصولی به کارورزان آموزش داده می شود. دوره آموزش تعویض هارد به دوبخش سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم می شود. بخش سخت افزاری شامل اصول تعویض آیسی های چسبی که در موارد تعویض CPU و سایر آیسی های گوشی نیز کاربرد دارد. بخش نرم افزاری نیز مربوط به پروگرم و ترمیم سریال و شبکه گوشی تعویض هارد شده می باشد.

ثبت نام