آموزشگاه کاوش به عنوان یکی از تخصصی ترین مراکز آموزشی تعمیرات موبایل در سبزوار قادر است تا با پرورش نیروی های متخصص در بخش های متنوع به کارآفرینی این افراد کمک نماید.